شهاب جعفری

شهاب جعفری

شهاب جعفری
دانش‌آموخته عمران و زبان‌شناسی

دبیر رادیو شنبه شهر