نیلوفر جمالی

نیلوفر جمالی

نیلوفر جمالی
دانش‌آموخته مکانیک و گرافیک