هلیا صحت

هلیا صحت

دبیر تهرانخوانی شنبه‌شهر

- دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته شهرسازی از دانشگاه هنر
- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران
- عضویت در کانون تعاملات دانشجویی سازمان زیباسازی شهر تهران