میترا حسین پور شرفشاد

میترا حسین پور شرفشاد

مدیر داخلی شنبه‌شهر

- کارشناس ادبیات فارسی

- کارشناس ارشد برنامه ریزی و توریسم

- پژوهشگر گردشگری فرهنگی و تاریخی تهران