مجید منصور رضایی

مجید منصور رضایی

موسس و مدیر شنبه‌ شهر

دانش آموخته‌ی عمران و شهرسازی

ـ دبیر فصلنامه همشهری معماری

ـ عضو گروه سردبیری فصلنامه اندیشه ایرانشهر، شماره 20 و 21

ـ دبیر فصلنامه شهر، زندگی، زیبایی سازمان زیباسازی، ویژه‌نامه شهر و سالمند

ـ مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، گروه شهرسازی

 

تعدادی از مقالات مجید منصوررضایی درباره­ی تهران:

ـ خوانشی از زندگی عمومی عینی در پیاده‌­راه­های استانبول تا پرسه‌­زنی ذهنی در پیاده­‌راه­های تهران، 1393، فصلنامه علمی ـ پژوهشی هنرهای زیبا

ـ تاویل کارکرد شناسی فضاهای عمومی محله‌­ای از منظر هویت، 1393، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات فرهنگی

ـ روشی براي تحلیل خصیصه‌هاي باهمستانی در نظام محلات شهر تهران، 1390، فصلنامه علمی ـ پژوهشی نامه هنر

ـ دریچه‌­ای به منظر شهری در اغماء، کنکاشی در محور زمان، 1389، کنفرانس منظر شهری

ـ دغدغه شهر، بازخوانی دو تجربه درباره تهران،1394، فصلنامه اندیشه ایرانشهر

ـ مالوپاساژ؛ به مثابه زمین‌­بازی، 1394، فصلنامه روایت

ـ از تهران به طهران مرا راهی نشان ده، 1392، فصلنامه همشهری معماری

ـ Tehran; city of non-space, 2011, 26th Annual Congress AESOP, Ankara, Turkey

- Transformation of Public Space Lead to Transformation of Neighborhood Identity, 2010, 14th IPHS Conference, Istanbul