شهری است لامکان شهری در طول و عرض تهران گویی خود تهران در جهانی موازی که در شنبه ای تمام کرد، همه ناتمام هایش را