حامد ولدخانی

حامد ولدخانی

حامد ولدخانی

ارزشی به نام «اکباتانی بودن»

متن پیش‌رو با عنوان «ارزشی به نام اکباتانی بودن» به قلم حامد ولدخانی، دانش آموخته طراحی شهریِ دانشگاه تهران بیش ازهر امر، خواست و یا مفهومی، دلالتی است بر نسبت خودآگاه / ناخودآگاه هویت فردیِ نویسنده با مکان سکونتش یعنی همانا شهرک اکباتان. هویت به طور مشخص مفهومی است که میل و پرداخت به آن، گاه امری س