زهره رادین‌فر

زهره رادین‌فر

زهره رادین‌فر

دختری در میانه‌ی انقلاب ـ واکاوی کنشی فضایی در شهر

زهره رادین‌فر، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در نوشتار پیش رو به بهانه‌ی کنشی در فضایی شهری، کوشیده تا تحلیلی اجتماعی ـ فضایی از مطالبات زنان در فضاهای شهری را مورد بررسی قرار دهد. رادین‌فر معتقد است روابط بدن و فضا در حقیقت بازنمایی از ساختارهای قدرت در شهرها است و گرچه تولید فضا توسط دولت‌ها انجام