کیارش کاظمی

کیارش کاظمی

کیارش کاظمی

مال‌ها، مصرف فضا یا فضای مصرفی

در ارتباط با مال­‌ها یا همان مراکز خرید، نظرات متفاوت و گاه مغایری وجود دارد. برخی از معایب و مشکلات این مراکز چنان سخن می‌گویند که گویی بحرانی غیر قابل تصور در شهر رخ داده و برخی دیگر این فضاها را چنان ستایش می‌کنند که گویی زندگی جامعه شهرنشین،