سيروس سعدونديان

سيروس سعدونديان

سيروس سعدونديان

زخمه ای بر تارِ ياد اياد

شنبه ­شهر : سیروس سعدوندیان، از جمله تاریخ شناسان یگانه این روزگار است. تاریخ شناسی که منت گذاشت و برایمان از تهران نوشت. تهرانِ سعدوندیان از بی هیچ کم و زیادی از اینجا آغاز می­شود؛ از صداهایی نابهنجار و گوشخراش با سايش تيغه‌ي بولدوزرها بر سنگ،