یاسمین نعمت‌اللهی

یاسمین نعمت‌اللهی

یاسمین نعمت‌اللهی

انقلابِ فرهنگی به سبک رضاپهلوی

امروز خیابان انقلاب یا همان شاهرضا را بیشتر با دانشگاه تهران، کتابفروشی‌ها، تئاتر شهر و کافه‌ها می‌شناسیم. اگر نگاهی به نقشۀ تهران و خیابان شاهرضا در دوره‌های پهلوی اول و دوم بیاندازیم، با تعدد مراکز فرهنگی و آموزشی در این خیابان روبرو می‌شویم.