مهنام نجفی

مهنام نجفی

مهنام نجفی

میدان توپخانه، جلوه‌گاه زندگی شهر

میدان توپخانه اوایل دهۀ ۱۲۸۰ق، در دهۀ سوم حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، هم‌زمان با تخریب حصار طهماسبی و گسترش تهران ساخته شد. میدان، که امروز فقط نام پرآوازه و عرصۀ فراخش به یادگار مانده ، اصلی‌ترین میدان عمومی دارالخلافۀ ناصری بود.