صبا فاضل

صبا فاضل

صبا فاضل

رهاورد گردشگری برای شهر

با چرخش فرهنگی شهرها، امروزه امر گردشگریِ شهری به کنش‌ فضایی ـ مکانی‌ مهم و پیچیده‌ای‌ در شهرها بدل شده است. امری که با تبعات مختلف برای شهرها همراه بوده و روابط توسعه‌ای متنوعی را سامان می‌بخشد. شهرها در جهان معاصر با بهره از فرصت گردشگری شهری