حسین ایمانی جاجرمی

حسین ایمانی جاجرمی

حسین ایمانی جاجرمی

شهردار آتی تهران و چند مساله پایتخت

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در هفته گذشته برای سومین بار در طول عمر شورای به اصطلاح اصلاح طلب تهران مقابل خبرنگاران قرار گرفت تا از فرآیند انتخاب شهردار سوم تهران در طی عمر این شورا بگوید. فرآیندی که در ۷ آبان با ارائه لیست 30 نفره آغاز و