رادیو شنبه‌ شهر ; ششم - اندوه‌ مونالیزا

رادیو شنبه‌ شهر ; ششم - اندوه‌ مونالیزا

 ششم - اندوه‌ مونالیزا

نویسنده: شاهرخ‌ گیوا
گوینده: شیوا‌عاشوری
تنظیم: شهاب‌ جعفری
انتخاب‌ متن: مجید‌ منصور رضایی

link مطالب مرتبط